Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    kém trí khôn, đần