Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feculent /Ỵfekjulənt/  

  • Tính từ
    đục, có cặn
    thối, hôi
    cáu bẩn