Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

feather-headed /'feðə'hedid/  

  • -pate) /'feðəpeit/ (feather-pated) /'feðə'peitid/* tính từ
    ngu ngốc, đần độn