Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fearlessness /'fiəlisnis/  

  • Danh từ
    sự không sợ, sự dũng cảm