Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fearfulness /'fiəflnis/  

  • Danh từ
    sự lo sợ
    sự đáng sợ, sự khủng khiếp