Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ngoại ô (nhất là của thành phố Pa-ri)