Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fallibility /,fælə'biləti/  

  • Danh từ
    sự có thể mắc sai lầm