Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ giả mạo
    kẻ giả bộ

    * Các từ tương tự:
    fakery