Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

faithfulness /'feiθflnis/  

  • Danh từ
    sự trung thành; lòng trung thành
    sự xác thực, sự trung thực