Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

faithfully /'feiθfəli/  

 • Phó từ
  [một cách] trung thành; một mực trung thành
  he followed the instructions faithfully
  ông ta một mực theo đúng lời chỉ dẫn
  [một cách] xác thực, [một cách] trung thực
  yours faithfully
  bạn trung thành của anh (chị) (công thức cuối thư)