Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Anh, khẩu ngữ) mẩu thuốc lá
    phần chẳng có giá trị gì (trong một câu chuyện…)
    nó chỉ nghe được phần chẳng có giá trị gì trong câu chuyện của họ