Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

facetiousness /fə'si:∫əsnis/  

  • Danh từ
    tính hay pha trò, tính hay bông lơn