Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

facetiously /fə'si:∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] pha trò, [một cách] bông lơn