Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fabulously /'fæbjʊləsli/  

  • Phó từ
    [một cách] phi thường, [một cách] cực kỳ
    fabulously wealthy
    cực kỳ giàu có