Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extrication /ekstri'keiʃn/  

  • Danh từ
    sự gỡ, sự giải thoát
    (hoá học) sự tách, sự thoát ra