Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extirpation /,ekstə'pei∫n/  

  • Danh từ
    sự trừ tiệt, sự trừ tận gốc