Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extensile /eks'tensail/  

  • Tính từ
    có thể kéo dài ra, có thể làm lồi ra