Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extempore /ek'stempəri/  

  • Tính từ, Phó từ
    ứng biến, ứng tác
    an extempore speech
    bài diễn văn ứng tác