Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expressionless /ik'spre∫nlis/  

  • Tính từ
    không có tinh thần, đờ ra, ngây ra (mặt…); không diễn cảm (giọng nói…)