Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exploiter /iks'plɔitə/  

  • Danh từ
    người khai thác, người khai khẩn
    người bóc lột, người lợi dụng