Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

experiential /ikspiəri'enʃəl/  

  • Tính từ
    dựa trên kinh nghiệm, theo kinh nghiệm, kinh nghiệm chủ nghĩa

    * Các từ tương tự:
    experientialism, experientialist, experientially