Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

experience /ɪkˈspirijəns/