Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expensively /ik'spensivli/  

  • Phó từ
    [một cách] đắt tiền
    an expensively dressed lady
    một bà ăn mặc toàn thứ đắt tiền