Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exorcize /'eksɔ:saiz/  

  • Ngoại động từ
    xua đuổi (tà ma); xua đuổi tà ma khỏi (nơi nào, ai...)

    * Các từ tương tự:
    exorcize, exorcise