Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

execration /,eksi'krei∫n/  

  • Danh từ
    sự chửi rủa, sự ghét cay ghét đắng