Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excreta /ik'skri:tə/  

  • Danh từ
    chất bài xuất

    * Các từ tương tự:
    excretal