Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excrescence /ik'skresns/  

  • Danh từ
    cục bướu, cục u
    the new office block is an excrescence on the landscape
    khối nhà cơ quan mới trông như một khối u trong cảnh quan