Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excogitate /eks'kɔdʤiteit/  

  • Ngoại động từ
    nghĩ ra, nặn ra (kế hoạch...), bày ra (mưu mô...)