Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excitation /eksi'teiʃn/  

 • Danh từ
  sự kích thích
  atomic excitation
  (vật lý) sự kích thích nguyên tử
  radiative excitation
  (vật lý) sự kích thích bằng bức xạ

  * Các từ tương tự:
  excitation energy, excitation level, excitation potential, excitation power