Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exceptionally /ik'sep∫ənəli/  

  • Phó từ
    [một cách] khác thường
    an exceptionally beautiful child
    một đứa bé đẹp khác thường