Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excellently /'eksələntli/  

  • Phó từ
    [một cách] xuất sắc, [một cách] tuyệt vời