Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đào; sự khai quật
  excavation of the site will begin tomorrow
  việc khai quật địa điểm ấy sẽ bắt đầu ngày mai
  (số nhiều) khu khai quật
  thăm khu khai quật