Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (+ from)
  sự đuổi ra; sự bị đuổi ra
  an eviction order
  lệnh đuổi ra khỏi nhà
  vụ đuổi [ra khỏi] nhà
  đã có bốn vụ đuổi nhà ở khu phố này trong thời gian gần đây