Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bấp bênh (người); thay đổi luôn