Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eventuate /i'ventjueit/  

 • Nội động từ
  hoá ra là, thành ra là
  to eventuate well
  hoá ra là tốt
  to eventuate ill
  hoá ra là xấu
  ((thường) + in) kết thúc; đưa đến kết quả là
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xảy ra