Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

euphuistic /ju:fju'istik/  

  • Tính từ
    cầu kỳ, kiểu cách

    * Các từ tương tự:
    euphuistical, euphuistically