Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

euphoric /ju:'fɒrik/  /ju:'fɔ:rik/

 • Tính từ
  phớn phở
  euphoric shouts of victory
  những tiếng reo hò thắng lợi phớn phở

  * Các từ tương tự:
  euphorically