Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính êm tai
    âm thanh êm tai
    the euphony of a speaker's voice
    giọng êm tai của diễn giả