Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

etymological /,etimə'lɒdʒikl/  

  • Tính từ
    [thuộc] từ nguyên

    * Các từ tương tự:
    etymologically