Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

estrangement /i'streindʒmənt/  

  • Danh từ
    sự xa lánh
    the quarrel led to [acomplete estrangement [between her and her family]
    cuộc cãi cọ đã làm cho cô ta hoàn toàn xa lánh gia đình