Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (cách viết khác estd)
  (viết tắt của established) [được] thành lập
  HydeJekyll and Co, est 190
  công ty Hide, Jekyll thành lập năm 190
  (viết tắt của estimate[d]) ước tính

  * Các từ tương tự:
  EST, establish, established, establisher, establishment, establishmentarian, establishmentarianism, estafette, estaminet