Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của educationally subnormal)
    dưới mức bình thường về mặt giáo dục