Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

escapist /i'skeipist/  

  • Danh từ
    người theo khuynh hướng thoát ly thực tế