Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

erratically /i'rætikli/  

  • Phó từ
    [một cách] thất thường
    being out of practicethe team played very erratically
    vì thiếu luyện tập, đội bóng chơi rất thất thường