Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eradication /i,rædi'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự trừ tiệt