Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lời nói lập lờ, lời nói nước đôi, lời nói hai nghĩa
    sự chơi chữ