Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equitableness /'ekwitəblnis/  

  • Danh từ
    tính công bằng, tính vô tư
    tính hợp tình hợp l