Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equiponderance /i:kwi'pɔndərənsi/  

  • Danh từ
    sự đối trọng, sự cân bằng