Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equipoise /'ekwipɔiz/  

  • Danh từ
    sự thăng bằng tâm trí
    đối trọng