Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bình thản; trấn tĩnh; thản nhiên